Energistyrelsen - Hansen & Ersbøll Agenda

Energistyrelsen

Overview

Inddragende proces og workshop for Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

I forbindelse med Energistyrelsens midtvejskonference udviklede Hansen Agenda en strategisk og inddragende proces som led i udviklingen af en ny byggepolitisk strategi. Vores tilgang til indsatsen på byggeområdet var det brændende behov for øget produktivitet og konkurrenceevne i en sektor, der har stærkt brug for et løft – ikke mindst set i lyset af presset, den danske byggebranche ligger under for fra udlandet.

Hansen Agendas indsats skulle være med til at innovere sektoren på tværs for at generere mere vækst og produktivitet. Det var kundens ønske at skabe en proces, som:

  1. involverede bredt
  2. gav branchens aktører mulighed for at deltage aktivt
  3. skabte bred opbakning fra branchens side

Vi stod for den handlingsorienterede proces, som inddrog interessenterne og gav dem medejerskab for udviklingen af en politik, som skal danne fundamentet for at overkomme udfordringerne i byggebranchen.

Processen kulminerede med en workshop for branchen, som vi organiserede og afviklede. De overordnede formål med hele processen var:

  • At identificere en fælles brændende platform
  • At udfordre branchens aktører til at tænke innovativt og samfundsorienteret
  • At give aktørerne medejerskab over processen via inddragelse
  • At skabe de optimale forudsætninger for principper for løsninger

Opgaven, som blev udført i en række etaper, der alle var med til at sikre maksimal kvalificering af og inddragelse i processen, inkluderede følgende indsatser:

Skærpelse af den brændende platform
Vi hjalp Energistyrelsen med at skærpe den brændende platform, dvs. at definere problemstillingerne i branchen på et samfundsmæssigt plan, således at der skabtes bred forståelse for problemstillingerne, ikke blot på branche-, men også på samfundsniveau. I denne forbindelse udarbejdedes et arbejdsdokument med foreløbige problemstillinger indenfor en række relevante tematikker.

Inddragelse af interesser via sparringsgruppe
Vi tog kontakt til en række interessenter i branchen for at søge inspiration og kvalificere workshopdokumentet ved at inddrage deres inputs i de foreløbige udfordringer. Denne inddragelse af interessenterne skete via interviews, og deres inputs blev implementeret i workshopdokumentet som en yderligere kvalificering af branchens udfordringer.

Afholdelse af byggestrategisk workshop
Workshoppens formål var at forankre processen bredt og at sikre interessenternes mulighed for at komme med input, og udvikle og kvalificere både udfordringer og principper for løsninger, som den kommende byggepolitiske strategi skal omhandle. På denne måde fik branchen mulighed for selv at tage ejerskab over processen og outputtet fra denne.

Workshoppen var delt op i to dele med fokus på hhv. udfordringer og principper for løsninger. Hver gruppe arbejdede indenfor forskellige tematikker, hvor de fleste grupper tog udgangspunkt i det kvalificerede workshopdokument. Forud for workshoppen havde vi tildelt enkelte af deltagerne rollen som gruppeleder, og vi startede dagen med en briefing, så gruppelederne var rustede til at føre deres gruppe igennem dagens arbejde. Dagen blev afrundet med en præsentation i plenum, hvor en repræsentant for hver tematik præsenterede de udfordringer og retningslinjer for løsninger, grupperne indbyrdes var nået til enighed om, for på denne måde at sikre, at aktørerne blev aktivt inddraget på dagen og/for igen at sikre aktørernes ejerskab over procesessen.

Output og fremadrettet strategi
De udfordringer og løsningsprincipper, som blev udviklet på workshoppen, sammenskrev vi et samlet dokument, der indgår som grundsten i den videre proces for udviklingen af en ny dansk byggestrategisk politik.

Se det samlede resultat fra workshoppen og om den byggepolitiske strategi hér
Du kan også læse mere om vores erfaringer indenfor energi og ressourcer hér

Latest Projects |

Cookies hjælper os med at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Ved brug af sitet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere.
Luk banner
x